A Cau d'Orella

Convocatòria Premis Miquelet 2017

Convocatòria dels Premis Miquelet 2017 en el seu 30 aniversari.

premi joan coromines
d’investigació filològica, històrica o cultural

1. Els treballs presentats seran inèdits i redactats en català.
2. El premi consistirà en l’edició de l’obra premiada, que serà
editada per la Universitat de València. El contracte de l’edició
a signar entre la Universitat de València i la persona
guanyadora, s’ajustarà a la normativa legal vigent. La Societat
Coral el Micalet, la nit del lliurament del premi, aportarà a la
persona guardonada 1.500 euros, a compte dels drets d’autor.
3. Les obres s’enviaran a la Societat Coral el Micalet, carrer de
Guillem de Castro, 73 – 46008 València amb la indicació: Per
al Premi JOAN COROMINES 2017. El termini d’admissió d’obres
acaba el 17 d’octubre de 2017.

premi micalet de teatre

1. El tema serà lliure. Les obres que es presenten a concurs
hauran de ser inèdites i estar redactades en català.
2. El premi únic consistirà en la publicació de l’obra premiada
per la Universitat de València, que subscriurà amb la persona
o persones guanyadores el corresponent contracte d’edició,
ajustat a la normativa legal vigent. La Societat Coral el Micalet,
la nit del lliurament del premi, aportarà a la persona
guardonada 1.000 euros, a compte dels drets d’autor.
3. Les obres s’enviaran a la Societat Coral el Micalet, carrer
Guillem de Castro, 73 – 46008 València amb la indicació: Per
al Premi PREMI MICALET DE TEATRE 2017 . El termini
d’admissió d’obres acabarà el 17 d’octubre de 2017.

premi enric soler i godes
d’experiències pedagògiques a l’escola

1. Els treballs, que poden elaborar-se en col·laboració, seran
d’aplicació pràctica a l’escola, hauran de ser inèdits, redactats
en català, i es presentaran en qualsevol dels següents
formats:
– En paper, es presentaran cinc còpies enquadernades, amb
nom i adreça de l’autor o amb lema i plica, si es vol concórrer
amb pseudònim.
– També es podran presentar treballs en format electrònic.
En tots els casos l’extensió màxima serà de 100 fulls DIN A4.
2. El premi únic consistirà en l’edició de l’obra guanyadora per
Edicions 96. El contracte d’edició, entre l’editorial i la persona
premiada, s’ajustarà a la normativa legal vigent. La Societat
Coral el Micalet, la nit del lliurament del premi, aportarà a la
persona guardonada 1.000 euros, a compte dels drets d’autor.
3. Les obres presentades en paper s’enviaran a la Societat
Coral el Micalet, Guillem de Castro, 73 – 46008 València
amb la indicació: Per al Premi ENRIC SOLER I GODES 2017.
Les obres presentades en format electrònic s’enviaran a
l’adreça electrònica: premisolerigodes@elmicalet.cat
El termini d’admissió d’obres acaba el 17 d’octubre de 2017.

Informació completa de la convocatòria dels Premis Miquelet a la secció de Premis Miquelet.