Portal de Transparència

  1. Activitat

La destinació del nostre pressupost: línies d’actuació i eixos de treball de l’entitat

Activitat de la nostra entitat

 

 

  1. Normativa

Llei 14/2008, de 18 de novembre, de la Generalitat, d’Associacions de la Comunitat Valenciana. Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació. Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell. Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En la celebració dels actes i esdeveniments associats al desenvolupament de la seua activitat, l’entitat està subjecta al compliment de la normativa específica lligada al mateix, i que, segons on es faça, resultarà d’aplicació la corresponent normativa local i / o autonòmica.

 

 

  1. Estructura organitzativa. Junta Directiva

Junta Directiva de la Societat Coral el Micalet

Junta Directiva

 

 

  1. Contractes amb l’Administració Pública

Actualment no hi ha ningun contracte amb l’Administració Pública

 

 

  1. Convenis amb l’Administració Pública

Relació de convenis

Convenis (actualment no tenim cap conveni)

 

 

  1. Subvencions i ajuts públics

Relació de subvencions

Subvencions 2018

Subvenvions 2019

 

 

 

  1. Informació Econòmica i Financera

Comptes Anuals aprovats

Informació econòmica i Financera 2018

Informació econòmica i Financera 2019

 

 

  1. Estatuts de la Societat Coral el Micalet

 

Estatuts vigents de la Societat Coral el Micalet