Política de privacitat

La “Societat Coral el Micalet” es troba profundament compromesa amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu Reglament de Desenvolupament, així com per al compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679. De conformitat amb aquestes normatives, informem que la utilització de la nostra pàgina web pot requerir que es faciliten unes certes dades personals a través de formularis de registre o contacte, o mitjançant l’enviament d’emails, i que aquests seran objecte de tractament per “Societat Coral el Micalet”, Responsable del tractament, les dades del qual són:

Denominació Social: Societat Coral el Micalet

CIF / NIF / NIE: G46001947

Domicili Social:  C/ Guillem de Castro, 73 (CP 46008)

Telèfon: 96 392 07 86

email: info@elmicalet.cat

OBTENCIÓ I TRACTAMENT DE DADES

“Societat Coral el Micalet”, com a Responsable del Tractament, té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé siga mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. S’obtindran únicament les dades precises per a poder realitzar el servei contractat, o per a poder respondre adequadament a la petició d’informació realitzada per l’Usuari.

Formularis de contacte/email

Finalitat: Donar contestació a la seua sol·licitud d’informació realitzada a través del nostre/s formulari/s de contacte.

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l’Usuari, que podrà revocar en qualsevol moment.

Cessió de dades: Les dades personals seran tractats a través de servidors gestionats per Google, que tindrà la consideració d’Encarregat del Tractament. A més, El nostre prestador de serveis de correu electrònic, a través dels quals es realitzaran les comunicacions, és Google, LLC, a través de Google Suite.

MESURES DE SEGURETAT

S’informa els usuaris que, a la “Societat Coral el Micalet”, s’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que es disposa en la normativa de protecció de dades. Les dades personals que es recullen en els formularis són objecte de tractament, únicament, per part del personal de “Societat Coral el Micalet” o dels Encarregats del Tractament ací establits.

S’han adoptat les mesures de seguretat adequades a les dades que es faciliten i, a més, s’han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.

El Lloc web de “Societat Coral el Micalet” compta, a més amb un xifratge SSL, que permet a l’Usuari l’enviament segur de les seues dades personals a través dels formularis de contacte del lloc web.

VERACITAT DE LES DADES

L’Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes i es compromet a mantindre’ls actualitzats. L’usuari respondrà de la veracitat de les seues dades i serà l’únic responsable de quants conflictes o litigis pogueren resultar per la falsedat d’aquests. És important que, perquè puguem mantindre les dades personals actualitzades, l’usuari informe a “Societat Coral el Micalet” sempre que hi haja hagut alguna modificació en aquests.

EXERCICI DE DRETS

La LOPD i el RGPD concedeixen als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seues dades personals. Per a això, l’usuari haurà de dirigir-se, aportant documentació que acredite la seua identitat (DNI o passaport), mitjançant correu electrònic a info@elmicalet.cat o bé mitjançant comunicació escrita a l’adreça que apareix en el nostre Avís Legal. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: nom i cognoms de l’Usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi Usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’Usuari, aportant-se la documentació que acredite aquesta representació.

L’usuari podrà sol·licitar l’exercici dels drets següents:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals.
  • Dret a sol·licitar la seua rectificació (en cas que siguen incorrectes) o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, i en aquest cas únicament seran conservats per “Societat Coral el Micalet” per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a oposar-se al tractament: “Societat Coral el Micalet” deixarà de tractar les seues dades, llevat que per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagen de continuar tractant.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulga que les seues dades siguen tractades per una altra empresa, “Societat Coral el Micalet” li facilitarà la portabilitat de les seues dades en format exportable.

En el cas que s’haja atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, l’usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què “Societat Coral el Micalet” està manejant les seues dades, pot dirigir les seues reclamacions al Responsable de Seguretat o a l’autoritat de protecció de dades que corresponga, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades de caràcter personal dels Usuaris que usen el formulari de contacte o d’alta en el butlletí seran tractats durant el temps estrictament necessari per a atendre la sol·licitud d’informació, o fins que es revoque el consentiment atorgat.

Per part seua, les dades de caràcter personal del Client seran tractats fins que finalitze la relació contractual. El període de conservació de les dades personals serà el mínim necessari, podent mantindre’s fins a:

  • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i seg. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…)
  • 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
  • 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…)
  • 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
  • Sense termini: dades desagregades i anonimitzades.

En el cas que es tracten dades de candidats (C.V.), “Societat Coral el Micalet” podrà mantindre emmagatzemat el seu currículum un màxim de dos anys per a incorporar-lo a futures convocatòries, llevat que el candidat es manifeste en contra.

XARXES SOCIALS

“Societat Coral el Micalet” compta amb perfil en les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, Instagram, Twitter), reconeixent-se en tots els casos Responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d’usuaris (d’ara en avant, seguidors) publicats per “Societat Coral el Micalet”.

La finalitat del tractament de dades per part de “Societat Coral el Micalet”, quan la llei no el prohibisca, serà la d’informar els seus seguidors sobre les seues activitats i ofertes, per qualsevol via que la xarxa social permeta, així com prestar servei personalitzat d’atenció al client. La base jurídica que legitima aquest tractament serà el consentiment de l’interessat, que podrà revocar en qualsevol moment.

En cap cas “Societat Coral el Micalet” extraurà dades de les xarxes socials, llevat que s’obtinguera puntual i expressament el consentiment de l’usuari per a això (per exemple, per a la realització d’un concurs).

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

“Societat Coral el Micalet” utilitza els serveis de hosting d’https://dinahosting/. L’usuari accepta expressament i de manera inequívoca el seu consentiment per al tractament de les seues dades i per a la transferència internacional dels mateixos a aquesta/s empresa/s prestadora/s de serveis.

CONFIDENCIALITAT

La informació subministrada pel client tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que puga ser utilitzada per a altres fins diferents als ací descrits. “Societat Coral el Micalet” s’obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l’Usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat o la duració de la seua relació amb aquest.

VALIDESA

Aquesta política de privacitat i de protecció de dades ha sigut redactada a dia 27 de febrer de 2021, i podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagen produint, sent responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, amb vista a conéixer els seus drets i obligacions sobre aquest tema a cada moment.

Cistella de la compra0
No hi ha productes a la cistella!
Continua comprant
0

Ajuda al Micalet!

Pots ajudar al finançament independent de la Societat Coral El Micalet adquirint un bo d'ajut retornable per 100€.

Cada any, a partir del cinqué any d’emissió, es retornarà una desena part dels bons adquirits que tinguen una antiguitat de tres anys, decidida mitjançant sorteig públic. Els bons no generen interessos.