Portal de transparència

1. Activitat

La destinació del nostre pressupost: línies d’actuació i eixos de treball de l’entitat.

2. Normativa

Llei 14/2008, de 18 de novembre, de la Generalitat, d’Associacions de la Comunitat Valenciana. Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació. Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell. Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En la celebració dels actes i esdeveniments associats al desenvolupament de la seua activitat, l’entitat està subjecta al compliment de la normativa específica lligada al mateix, i que, segons on es faça, resultarà d’aplicació la corresponent normativa local i / o autonòmica.

3. Estructura organitzativa

Junta Directiva de la Societat Coral el Micalet.

4. Contractes amb l’Administració Pública

Actualment no hi ha ningun contracte amb l’Administració Pública.

5. Convenis amb l’Administració Pública

Actualment no hi ha ningun conveni amb l’Administració Pública.

6. Subvencions i ajuts públics

Relació de subvencions:

7. Informació Econòmica i Financera

Comptes anuals aprovats

8. Estatuts de la Societat Coral el Micalet

Estatuts vigents de la Societat Coral el Micalet

Continues necessitant ajuda?

Si tens preguntes, et facilitem la informació de contacte o visita el fòrum d’ajuda.