Bonificacions fiscals

Les persones que es facen sòcies de la Societat Coral el Micalet, o que facen aportacions o donatius dineraris a l’entitat, podran gaudir de bonificacions fiscals en la seua declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), que es realitzaran a l’empara de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, i amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-2019.

Els donatius (o quotes d’associat) realitzats a la Societat Coral el Micalet, com a entitat complidora de tots els requisits (*) de l’esmentada Llei 49/2002, podran beneficiar-se de les següents deduccions:

Detalls

(*) D’acord amb l’article 3. 4º de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, no podran acollir-se a les bonificacions fiscals al mecenatge els fundadors, associats, patrons, representants estatutaris, membres dels òrgans de govern i els cònjuges o parents, fins al quart grau inclusivament de qualsevol d’ells, que siguen els destinataris principals de les activitats que es realitzen per l’entitat o que es beneficien de condicions especials per a utilitzar els seus serveis.

(**) Es considera Donatiu Recurrent quan has donat a la mateixa entitat, en els dos anys anteriors, i l’import del donatiu es manté o supera al donat en anys anteriors.

(***) La base d’aquestes deduccions no podrá excedir del 10 per cent de la Base Liquidable (B.L.) de la persona física contribuent.

Normativa:

  • Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
  • Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
  • Llei 20/2018, de 25 de juliol, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional en la Comunitat Valenciana.
  • Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits.
  • Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-2019.
Cistella de la compra0
No hi ha productes a la cistella!
Continua comprant
0

Ajuda al Micalet!

Pots ajudar al finançament independent de la Societat Coral El Micalet adquirint un bo d'ajut retornable per 100€.

Cada any, a partir del cinqué any d’emissió, es retornarà una desena part dels bons adquirits que tinguen una antiguitat de tres anys, decidida mitjançant sorteig públic. Els bons no generen interessos.